Uslovi korišćenja sajta i aplikacije

Ovi uslovi korišćenja utvrđuju uslove pod kojima možete koristiti naš sajt na internet adresi www.bigpizza.rs preko svih dostupnih uređaja, kao i korišćenje naše aplikacije, bilo kao običan korisnik ili kao registrovani korisnik. Korišćenjem našeg sajta se smatra pristup istom, upotreba, pretraživanje, registracija, kao i sve druge radnje koje podrazumevaju korišćenje našeg sajta.

Takođe, ovde navedeni uslovi korišćenja, uslovi poslovanja i politika privatnosti sajta na Internet stranici www.bigpizza.rs predstavljaju pravila i odredbe kojih su dužni da se pridržavaju svi korisnici navedenog sajta.

Saglasni ste da, ukoliko pristupite ovom sajtu i nastavite sa korišćenjem ovog sajta i internet stranica koji su u vezi sa ovim sajtom, će se smatrali da ste pristali na sve pravne i druge uslove koji su navedeni na ovom sajtu. Ako se ne slažete sa ovim uslovima korišćenja, ne smete da koristite bilo koje podatke sa našeg sajta.

Prihvatanjem uslova korišćenja i poslovanja na ovom sajtu saglasni ste da ste upoznati i da prihvatate korišćenje servisa za potrebe vođenja statistike sajta.

Molimo Vas da pročitate ove uslove korišćenja pažljivo pre nego što počnete da koristite naš sajt i preporučujemo da odštampate kopiju za buduću upotrebu. Molimo Vas da odvojite vreme za čitanje uslova korišćenja našeg sajta, jer isti sadrži bitne uslove koji se odnose na vas.

Takođe, molimo vas i da pre poručivanja naših proizvoda pažljivo pročitate uslove poslovanja naše kompanije u vezi sa načinom poručivanja i prihvatanje porudžbine, promenama Vaše porudžbine i uslovima dostave naših proizvoda, cenama naših proizvoda i načinom plaćanja, asortimanom, kao i druga prava i obaveza nas kao prodavca i Vas kao kupca.

Informacije o nama

Našim sajtom upravlja, kao vlasnik sajta, privredno društvo MIM Team Food doo, ul. Andre Nikolića br 1-3, 11000 Beograd, matični br. 20884827, PIB 107859681 . Možete nas kontaktirati putem naše kontakt forme.
Na ovom sajtu, u Uslovima korišćenja sajta i aplikacije, Uslovima poslovanja (prodaje), Politici privatnosti i Pravilima o direktnom marketing, sledeće reči i izrazi imaju sledeća značenja:

Kupac, Korisnik, Potrošač, Posetilac, Vi, Vaš, Ti, Tvoj: označava da je to kupac, koji kupuje proizvode MIM Team Food-a

MIM TEAM FOOD, BigPizza, Naš, Mi, Nama, Našeg: označava MIM Team Food doo

Proizvod: označava proizvode MIM Team Food-a

Veb sajt, Web sajt, Sajt, Portal: označava website www.bigpizza.rs

Prodajno mesto: označava naš lokal ili lokale.

Kompletni uslovi našeg poslovanju: označava zajedno Uslove korišćenja sajta i aplikacije, Uslove poslovanja, Politiku privatnosti i Pravila o direktnom marketing

Pristup sajtu i korišćenje našeg sajta

Naš sajt je dostupan besplatno za Vašu ličnu upotrebu. Mi nastojimo da osiguramo da informacije koje se nalaze na ovom sajtu budu tačne i pouzdane. Međutim, i pored svog nastojanja da ovo ispoštujemo, ponekad može doći do neke greške za koju možda mi i nismo krivi (npr. usled problema na Internetu i sl.). U tom smislu potrebno je da korisnici pažljivo pročitaju i upoznaju se sa svim odredbama uslova korišćenja, uslova poslovanja, politike privatnosti i ostalih odredaba koje se nalaze na ovom sajtu.

Informacije sa ovog sajta ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima. Informacije o pojedinim proizvodima i uslugama sa sajta su podložne određenim ograničenjima u vezi sa subjektima kojima takve informacije mogu biti dostupne.

Pristup našem sajtu je dozvoljen na privremenoj osnovi.

Saglasni ste da mi zadržavamo pravo da možemo, s vremena na vreme, da revidiramo, izmenimo i ažuriramo podatke, informacije, usluge i resurse koji se nalazi na ovom sajtu i to bez ikakve prethodne najave i bez obaveze da obavestimo bivše, trenutne ili potencijalne korisnike i posetioce sajta. Takođe, možemo obustaviti, povući ili promeniti sve podatke ili bilo koji deo podataka sa sajta bez prethodne saglasnoti i najave.

Mi ne garantujemo da će naš sajt, ili bilo koji sadržaj na njemu, uvek biti na raspolaganju ili se neće prekidati.  Mi ne garantuje da će ovaj sajt, kao i ista web lokacija, uvek biti dostupan i raspoloživ, te da neće sadržavati greške ili viruse. Svaki korisnik izričito prihvata korišćenje ovog sajta na svoju sopstvenu odgovornost. Mi nećemo biti odgovorni ukoliko iz bilo kog razloga naši sajt bude nedostupan u bilo kom trenutku ili u bilo kom periodu.

Saglasni ste da ste Vi odgovorni za stvaranje bilo kojeg mehanizma koji Vam je neophodan da imate pristup našem sajtu. Vi ste takođe odgovorni za obezbeđivanje da su sva lica koji pristupaju našem sajtu (po vašem direktnom ili posrednom nalogu ili uticaju ili za koja lica ste Vi odgovorni po bilo kom osnovu) upoznata sa ovim uslovima korišćenja i svim drugim važećim odredbama i uslovima koje osnose na korišćenje i upotrebu našeg sajta, i da su u saglasna sa istim.

Virusi

Saglasni ste da ne smete da zloupotrebite korišćenje našeg sajta ubacivanjem virusa, trojanaca ili drugih materijala koji su tehnološki štetni ili koji mogu na bilo koji način onemogućiti normalno funkcionsanje našeg sajta. Takođe ste saglasni da ne smete pokušavati neovlašćeno pristupiti našem sajtu, niti serveru na kome je naš sajt postavljen, kao ni bilo kom serveru, računaru, uređaju ili bazi podataka koji su povezani sa našim sajtom.

Zabranjen je bilo kakav napad na naš sajt u tehnološkom ili sličnom smislu. Kršenje ovu odredbe predstavlja krivično delo. Svako takvo delovanje ćemo prijaviti nadležnim državnim organima i u tom smislu sarađivati radi otkrivanja Vašeg identiteta. U slučaju navedenog delovanja, automatski će prestati Vaše pravo na korišćenje naše sajta.

Isključenje odgovornosti

Prvom posetom našem sajtu, pre, za vreme i posle poručivanja naših proizvoda, kao što smo već napred u uvodnim odredbama naveli, Vi prihvatate i saglasni ste se da koristite ovaj sajt i podatake na istom na sopstveni rizik i to u obimu koji je dopušten važećim zakonoma, te mi, ni u kakvim okolnostima, uključujući (ali ne ograničavajući se na) nemar ili nehat, nećemo biti odgovorni za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu, posledičnu ili krivično - kaznenu štetu ili troškove, niti za bilo kakav gubitak profita koji proizilazi iz upotrebe ili nemogućnosti da koristite ovaj sajt ili bilo koji materijal na bilo kom sajtu povezan sa ovim sajtom (uključujući, ali ne ograničavajući se na virus ili bilo koje druge greške, kvarove ili oštećenja u računarskim prenosu, mrežnim komunikacijama ili Interneta), čak i u slučaju da smo obavešteni o mogućnosti takve štete. Takođe, mi ne možemo biti odgovorni za bilo koju promenu podataka na ovom sajtu i promenu sadržaja ovog sajta od strane neovlašćenih lica.

Mi ne garantujemo, izričito ili prećutno, za podobnost upotrebe bilo kojeg od objavljenih podataka za bilo koju svrhu, kao ni za potpunost ili korisnost bilo koje od objavljenih informacija, sistema, proizvoda ili procesa. Informacije dostupne na ovom sajtu ne mogu se smatrati osnovom za donošenje značajnih ličnih, finansijskih ili poslovnih odluka, te ste saglasni da nas nećete smatrati odgovornima za neostvarivanje svojih očekivanja u vezi sa tim.

Materijali koji se nalaze ili se prikazuju na našem sajtu su prikazani na način kojim se vide, i bez ikakve naše garancije ili izjave bilo koje vrste, bilo izričite ili posredne, da su takvi i uživo. Ne garantujemo da su sadržaj i informacije prikazane na našem sajtu bez grešaka, da su tačne, potpune i usaglašene, ili da ne narušavaju prava bilo koje treće strane.

U skladu sa važećim zakonoma, mi se odričemo bilo kakve vrste garancije, bilo izričite ili prećutne, na svako drugo pitanje koje uopšte ima veze sa podacima na ovom sajtu, uključujući i bilo kakvu nemogućnost dostupnosti sajta korisnicima.

Saglasni ste takođe da nećemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu ili povrede ma kako nastale, uključujući, ali ne ograničavajući se na, bilo koje pogrešno ili neuspešno korišćenje sajta, grešku, propust, prekid, nedostatak i slično. Saglasni ste da nećemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu ili povredu koja proizilazi iz Vašeg korišćenja ili nemogućnosti korišćenja materijala i podataka sa našeg sajta, kako god bili izazvani. Saglasni ste da ni u jednom slučaju nećemo biti odgovorni za bilo kakve posredne, posebne, slučajne ili posledične štete koja eventualno može proizaći iz bilo kog korišćenja ovde navedenih informacija. Takođe ste kao korisnik-kupac saglasni da mi nećemo odgovarati za bilo kakvu direktnu ili indirektnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe neke od informacija i podataka dostupnih na ovom sajtu.

Mi koristimo razumne napore da osiguramo da naš sajt nema, viruse, greške i slično. Međutim, ne možemo garantovati da je naš sajt bezbedan. Ukoliko postoji bilo kakav softver na sajtu, svaki takav softver preuzimate na sopstveni rizik. Ako ste u nedoumici u pogledu 

podobnosti i primenljivosti softvera koji ste preuzeli i instalirali na vaš računar, preporučljivo je da dobijete stručni savet pre preuzimanja.

U tom smislu, Vi ste saglasni da ste odgovorni za podešavanje Vaših računarskih programa i drugih platformi radi pristupa i korišćenja našeg sajta na bezbedan način. Potrebno je da Vi sami koristite Vaš softver za zaštitu od virusa.

Saglasni ste da mi nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu izazvanu virusom ili drugim tehnološki štetnim materijalima koji mogu zaraziti Vaš računar, programe, podatke ili drugi materijal zbog korišćenja našeg sajta, preuzimanja bilo kog materijala sa našeg sajta, ili drugog sajta koji je na bilo koji način povezan sa našim sajtom.

Saglasni ste da nam nadoknadite štetu koja nastane na osnovu sadržaja koji na bilo koji način šaljete, postavljate ili prenosite preko našeg sajta ili iz upotrebe ili zloupotrebe našeg sajta, ili na osnovu korišćenja ili zloupotrebe našeg sajta od strane bilo kog lica za koje ste Vi odgovorni.

Sve izričite ili implicitne garancije ili izjave o isključenju naše odgovornosti su dozvoljene i u skladu sa zakonima.

Ko je vlasnik materijala koji nam šaljete?

Pre svega, upozoravamo Vas da vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na Internetu možda u nekim situacijama nije bezbedno, te može biti nesigurno i podložno neovlašćenom pristupu trećih lica ili pogrešnoj dostavi.

Svaka poruka koju primimo od Vas putem elektronske pošte ili na drugi način neće se smatrati poverljivom, te mi ne odgovaramo za sigurnost i privatnost takvih poruka.

Sa druge strane, saglasni ste da zadržavamo pravo da sadržaj takve poruke reprodukujemo, koristimo, raspolažemo i distribuiramo trećim licima bez ograničenja. Ukoliko procenimo da možemo imati koristi od sadržaja takvih poruka, saglasni ste da možemo slobodno da koristimo sve ideje, koncepte, know-how ili tehnike sadržane u porukama za bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se, na usavršavanje, proizvodnju i reklamiranje proizvoda i slično. Saglasni ste da će sve što nam pošaljete  postati naša ekskluzivna imovina koju možemo koristiti mi, ili naši saradnici u naše ime, u bilo koje vreme i za bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se, na reprodukciju, otkrivanje, prenos, objavljivanje, emitovanje, postavljanje i slično.

Saglasni ste da, u zavisnosti od toga na koji način ste nam poslali određeni sadržaj ili komunikaciju, možemo obuhvatiti i vaš Facebook profil, Google korisničko ime, email korisničko ime ili bilo koje drugo korisničko ime (ali ne i Vašu e-mail adresu), u vezi sa svakim objavljivanjem ili ponovnim objavljivanjem tog sadržaja ili komunikacije.

Stavovi izraženi od strane korisnika na našem sajtu predstavljaju mišljenja samih korisnika i ne predstavljaju naše stavove, mišljenja, uverenja i vrednosti.

Linkovi ka drugim sajtovima i aplikacijama

Naš sajt u nekim delovima može sadržati linkove ka drugim sajtovima koji su postavljeni od strane trećih lica i takvi linkovi su postavljeni samo za Vašu informaciju. Saglasni ste da mi nismo odgovorni za bilo kakvo uređivanje takvih sajtova i aplikacija, niti možemo kontrolisati sadržaj bilo kojeg drugog sajta i aplikacije koji su, u ovom smislu, povezani sa našm sajtom. Saglasni ste da mi nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu koja može nastati iz upotrebe ili korišćenja takvih linkova, odnosno sajtova ili aplikacija.

Radi potpunog pojašnjena, ukoliko se pojave neki drugi hiperlinkovi ili linkovi drugih internet stranica na ovom sajtu, korisnik istim pristupa na sopstveni rizik i mi ne dajemo nikakve izjave ili garancije u vezi sa sadržajem takvih linkova, kao i u vezi tačnosti ili pouzdanosti takvih ili sličnih linkova ili sajtova povezanih sa našim sajtom niti odobravamo da takvi linkovi ili sajtovi trećih lica budu na našem sajtu u bilo kom obliku. Materijali na takvim internet stranicama su van naše kontrole te samim tim nismo ni odgovorni za sadržaj na takvim stranicama.

Promene u ovim uslovima korišćenja

Saglasni ste da mi možemo promeniti ove uslove korišćenja u bilo kom trenutku izmenom bilo koje od stranica na našem portalu. U tom smislu molimo Vas da proverite ove podatke ili bilo koje informacije sa našeg portala s vremena kako bi ste eventualno uvideli bilo kakve promene koje smo napravili, a koje eventualno mogu da se tiču vas.

Promene na našem sajtu

Saglasni ste da možemo ažurirati naš sajt s vremena na vreme, kao i da možemo da promenimo sadržaj na sajtu u bilo koje vreme. Međutim, morate imati u vidu da neki od sadržaja na našem sajtu mogu biti u nekom trenutku neažurirani odnosno zastareli, ali u takvom slučaju mi nismo u obavezi da takav sadržaj ažuriramo, niti po tom osnovu možemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu.

Merodavno pravo, nadležnost i jezik

Saglasani ste da ovi uslovi korišćenja i bilo koja situacija ili bilo koje pitanje koje proistekne iz Vašeg korišćenja našeg sajta budu regulisani propisima Republike Srbije. Svi eventualni ugovori će se tumačiti na srpskom jeziku. U tom smislu ovi uslovi korišćenja, kao i uslovi poslovanja i politika privatnosti su regulisani zakonima Republike Srbije. Ovaj sajt je za upotrebu samo od strane lica – korisnika koji pristupaju istom unutar Republike Srbije. Proizvodi dostupni sa ovog sajta dostupni su samo za stanovnike ili privredna društava registrovana u Republici Srbiji. S tim u vezi ovim prihvatate i podvrgavate se materijalnom pravu Republike Srbije kao isključivo merodavnom pravu za tumačenje, primenu i pravne posledice svih dopuštenja, isključenja, i uslova upotrebe ovog sajta. Za sve zahteve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe ovog sajta ili u vezi sa sajtom, nadležni su isključivo sudovi Republike Srbije. MIM Team Food doo ne odgovara za pristup sajtu sa teritorija država gde je njihov sadržaj zakonom zabranjen. Smatraće se da je pristup sajtu 

sa navedenih lokacija preduzet svojevoljno uz odgovornost korisnika prema merodavnom pravu. Takođe, mi ne tvrdimo da je bilo koji materijal, podaci ili informacije koje se se nalazi na ovom sajtu u skladu i saglasan sa odgovarajućim propisima drugih zemalja.

Kontaktirajte nas

Možete nas kontaktirati putem naše kontakt forme. Zahvaljujemo Vam na poseti našem sajtu.

Vaš Restoran

,

Online poručivanje je danas moguće od

Radno vreme

Mapa restorana
Restoran